21 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A2.1.1 – QUÁ KHỨ PERFEKT TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online

ĐỘNG TỪ KHÔNG TÁCH ĐƯỢC: - Những động từ có tiền tố be-, emp-, ent-, er-, ge-,mis, ver-, zer- ở đầu là những động từ không thể tách rời. - Vì vậy khi khi chia những động từ này ở quá khứ Perfekt thì sẽ không có ge sau tiền tố như các động từ…