21 Tháng Hai, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức qua bài hát – Wie ich bin – Trọng Hiếu – Deutschsub

Wie ich bin - Trọng Hiếu Sub by Hoa Nguyen Nguồn lời bài hát: Tam Nguyen
8 Tháng Tám, 2019

Video [AVT Subteam] Học tiếng Đức qua bài hát Wie ich bin – Trọng Hiếu